پست های ارسال شده در دی سال 1393

ما فراموش نمی کنیم!

ما اگرچه ساندیس خورهای افراطیِ بی سوادِ بی شناسنامه هستیم؛ اما حافظه ی خوبی داریم.                           مــــا                                               فرامـــوش                                                                             نمی کنیـــم مـا فرامـوش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 30 بازدید