عدد یک در جبهه

عدد" یک " در جبهه عجب اکسیری بود:

یک خدا،یک هدف،یک وسیله،یک سلیقه

یک شکل،یک رنگ لباس،یک قبله،یک نوع غذا

یک دل،یک فرمانده،یک صف،یک حرکت.یادش بخیر.

/ 1 نظر / 8 بازدید
خاکدان

و هنوز هم مدان بی ادعای ان دوران بر همان عهدند . و ما مانده ایم با این دینی که بر گردن ما دارند .