ای شقایق های...

ای شقایق های آتش گرفته! دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد.آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر، در وصف ما سرود شهادت بسراید؟" شهید آوینی"( چرا که نه! ای شهید! ای آن که بر کرانه ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای! )

/ 0 نظر / 5 بازدید