ما فراموش نمی کنیم!

ما اگرچه ساندیس خورهای افراطیِ بی سوادِ

بی شناسنامه هستیم؛

اما حافظه ی خوبی داریم.

                          مــــا

                                              فرامـــوش 

                                                                           نمی کنیـــم

ما فراموش نمی کنیم

مـا فرامـوش نمی کنیـم

ما فراموش نمی کنیم

مـا فرامـوش نمی کنیـم

ما فراموش نمی کنیم

مـا فرامـوش نمی کنیـم

ما فراموش نمی کنیم

مـا فرامـوش نمی کنیـم

ما فراموش نمی کنیم

کمپین " مـا فرامـــوش نمی کنیـــم "

افســـران جنـــگ نـــرم

/ 2 نظر / 41 بازدید
رهرو زینبی

سلااااااااااااااااام آبجی خوبی قربونت بشم:* دلم برات خیلی تنگیده:(((( راستی; نخسته دلاور قهرمان :) بابا فعال بابا افسرجنگ نرم خدا نیروی مضاعف بده و از جمیع شرها در امان باشی خواهری :* ملالی هم نی جز دوری شوما :( التماس دعای تشدید دار :)

خاکدان

هیچ بیسوادی!فراموش نمیکند .