اسکله چه خبر!

گفت: اسکله چه خبر؟

گفتم:" منتظر شماست که بروید شهید شوید."

خندید،چند قدم جلو رفت،برگشت نگاهی کرد و دوباره رفت.

جسدش را که آوردند گریه ام گرفت.

گفتم:" من شوخی کردم."تو چرا شهید شدی؟!

/ 1 نظر / 6 بازدید
خاکدان

و چقدر نجیب و غریب رفتند.