رزمنـده مجـازي در سايـت سـامـانـدهـي پـايگـاه هاي اينتـرنتـي وزارت ارشـاد ثبـت گـرديـد

یا حسین(علیه السلام)


شهدای شهر تشان کوی آبلش

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

شهدای شهرستان بهبهان

از شهیدان مانده تنها جامه ای          نام و امضا و وصیتنامه ای

گر وصیتنامه ها را خوانده ایم          پس چرا بین دو راهی مانده ایم!


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥ توسط خواهر رزمنده
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}